ปัญหาที่พบมากที่สุดคือการใช้สารเสพติด

By | September 3, 2018

อาชญากรรมที่พบมากที่สุดคือยาเสพติด (ร้อยละ 41) รองลงมา ได้แก่ การโจรกรรม (ร้อยละ 20) การทำร้ายร่างกาย (ร้อยละ 14) และการครอบครองอาวุธหรือวัตถุระเบิด (ร้อยละ 7) อัตราผู้กระทำผิดซ้ำได้เพิ่มขึ้นจาก 12 เปอร์เซ็นต์ในปี 2012 เป็น 19 เปอร์เซ็นต์ ณ ปี 2015 จากร้อยละ 96 ที่รายงานว่ามีความทุกข์ทรมานจากโรคทางจิตร้อยละ 79

พบว่ามีปัญหามากกว่าสองประเภท Boonreung กล่าวอ้างอ้างข้อมูลของกรมของเขาปี 2015 ปัญหาที่พบมากที่สุดคือการใช้สารเสพติด (ร้อยละ 84) ความผิดปกติของการดำเนินการ (ร้อยละ 34) ความวิตกกังวล (ร้อยละ 11) ภาวะซึมเศร้าหรือโรคสองขั้ว (ร้อยละ 10) และความผิดปกติของความเครียดจากการขาดความสนใจ (Attention Deficit Hyperactivity Disorder – ร้อยละ 7)